Valion Eläkekassan vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Yleiset vastuullisuusperiaatteet
Valion Eläkekassa on sitoutunut toimimaan sijoittajana vastuullisesti ja kestävästi. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituspäätöksissä huomioimme taloudellisten näkökulmien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat. Sijoitustoiminnan tavoitteena on ensisijaisesti turvata eläke-etuudet. Pyrimme sijoittamaan vastuullisesti, koska uskomme vastuullisen sijoittamisen parantavan sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiilia erityisesti pitkällä aikavälillä. Vastuullisuus on integroitu sijoitustoimintaan tavalla, joka tukee turvallisen ja tuottavan sijoittamisen periaatteita.

Tämä Valion Eläkekassan vastuullisen sijoittamisen periaatteet -dokumentti kattaa kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU) 2019/2088 artiklan 3. Toimintaperiaatteet koskevat vain lisäeläketurvaa hoitavaa eläkekassan A-osastoa, mutta vastuullisuuskysymykset huomioidaan myös lakisääteisiä eläkkeitä hoitavan B-osaston sijoituskäytännöissä. Pidämme myös tärkeänä, että huomioimme eläkekassan osakkaiden, jäsenten ja keskeisten sidosryhmien toimintamme vastuullisuutta koskevat odotukset sekä pyrimme muutoinkin edistämään vastuullisuusasioita toimialallamme. Seuraamme aktiivisesti myös vaikuttavuussijoittamisen kehittymistä.

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävyysriskit
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet luovat viitekehyksen eläkekassan sijoitustoiminnalle ja sen prosesseille (päätöksenteko, seuranta ja raportointi). Periaatteiden mukaisesti integroimme ESG asiat sijoituskäytäntöihin ja niiden puitteissa tarkastelemme ja hallitsemme sijoituskohteisiin liittyviä kestävyysriskejä. Kestävyysriski tarkoittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintatapaan liittyvää tapahtumaa/tilannetta, joka voi toteutuessaan aiheuttaa negatiivisen, olennaisen vaikutuksen sijoituskohteen arvoon (Tiedonantoasetus artikla 2).

ESG-asioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja sijoituspäätöksissä tuo lisäinformaatiota perinteisen markkinadatan lisäksi. Olennaisilla kestävyysriskeillä on todennäköisesti vaikutusta sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon. Toisaalta sijoituskohteiden toiminta voi aiheuttaa ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia vaikutuksia. Siksi on tärkeää, että sijoittamisessa huomioimme sekä kestävyysriskejä että haitallisia kestävyysvaikutuksia ja seuraamme niitä systemaattisesti.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä kestävyysriskit huomioidaan eri omaisuuslajeissa kyseiselle omaisuuslajille parhaiten soveltuvalla tavalla. Suorissa osake- ja korkosijoituksissa pyrimme selvittämään, kuinka vastuullisuus ja kestävyystekijät on huomioitu yhtiöiden liiketoiminnassa. Tärkeänä mittarina tässä toimii potentiaalisen sijoituskohteen yritysvastuuraportin saatavuus ja sen sisältö. Sijoituskohteiksi suosimme yrityksiä, jotka huomioivat ja edistävät liiketoiminnassaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Sijoitettaessa osake- ja korkorahastoihin kestävyysriskien huomiointi toteutetaan selvittämällä rahastonhoitajan vastuullisuuden taso. Minimivaatimuksena on, että rahastonhoitajalla on vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai -politiikka. Rahastojen kohdalla emme lähtökohtaisesti sulje pois mitään toimialoja, koska etenkin indeksirahastoissa se kaventaisi sijoitusvalikoimaa ja siten kasvattaisi koko sijoitussalkun tasolla keskittymäriskiä. Poissulkeminen voi tulla kuitenkin kyseeseen esimerkiksi normirikkomusten osalta yksittäisissä sijoituskohteissa. Private equity-, private credit- ja infrastruktuurisijoitukset toteutetaan pääosin rahastomuotoisena. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä kiinnitämme huomiota vastuullisuuden ja kestävyyden toteutumiseen ja selvitämme rahastoa hoitavan yhteistyökumppanin vastuullisen sijoittamisen käytännöt ja kuinka kestävyysriskejä seurataan rahaston sijoituskohteissa.

Kiinteistösijoituksiin suhtaudumme pitkäaikaisena omistajana, jolloin pidämme tärkeänä, että omistusaikana toteutetaan kestäviä ratkaisuja muun muassa kiinteistökohteiden teknisten ominaisuuksien kehittämiseksi (esim. kiinteistökohteiden energia- ja materiaalitehokkuuteen ja uusiutuvan energian ostamiseen liittyvät kysymykset). Uusia kohteita hankittaessa laadimme aina tarpeelliset due diligence -selvitykset myös vastuullisuuden näkökulmasta. Tällöin arvioimme muun muassa maaperään, energiatehokkuuteen ja kiinteistön rakenteisiin liittyviä seikkoja sekä tarkastelemme kohteen sijaintia joukkoliikenteen näkökulmasta.

Eläkekassan sijoituksia hoidetaan myös ulkopuolisten varainhoitajien toimesta. Varainhoitopalveluihin liittyen olemme asettaneet minimikriteerit, jotka varainhoitajan tulee täyttää ESG-asioissa. Lähtökohtaisesti käytämme vain YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UN’s Principles for Responsible Investment, PRI) noudattamiseen sitoutuneita varainhoitajia. Tärkeää on, että varainhoitaja sitoutuu huomioimaan kestävyysriskit sijoituksia koskevassa päätöksenteossa, toimimaan aktiivisena omistajana ja raportoimaan toiminnastaan sekä kehittämään vastuullisuuskäytäntöjään systemaattisesti.

Eläkekassan hallitus seuraa säännöllisesti vastuullisen sijoittamisen käytännön toteutumista ja kehittymistä. Suorien osake- ja korkosijoitusten osalta saamme neljännesvuosittain raportin, joka tukee vastuullisen sijoittamisen toteutumisen seurantaa sijoituskohteissa. Rahastosijoituksista varainhoitajat raportoivat kaikkien omaisuuslajien ESG-asioista vähintään vuosittain.

Eläkekassan hallitus hyväksyy ja vahvistaa vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Eläkekassan vastuullisen sijoittamisen periaatteita tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Lisäeläketurvan piiriin kuuluvilla vakuutetuilla on mahdollisuus tutustua eläkekassassa tai verkkosivuilla eläkekassan vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja tiedonantosetuksen mukaiseen raportointiin.

Dokumentti on julkaistu 1.4.2021