VALION ELÄKEKASSAN PALKKA- JA PALKKIOPOLITIIKKA

Valion Eläkekassalla on palkka- ja palkkiopolitiikka, jossa kuvataan Eläkekassan palkka- ja
palkkiojärjestelmän käytännöt, niihin liittyvät periaatteet sekä päätöksentekojärjestys.
Palkka- ja palkkiopolitiikkaa sovelletaan hallintoneuvoston jäseniin, hallituksen jäseniin
ja toimitusjohtajaan. Periaatteet koskevat myös keskeisiä toimintoja suorittavia tahoja,
joiden toiminnalla on olennainen vaikutus eläkekassan riskiprofiiliin. Lisäksi periaatteita
sovelletaan myös Eläkekassan ulkoistettua toimintaa hoitaviin palveluyrityksiin.

Palkka- ja palkkioperiaatteissa on otettu huomioon eläkekassaa koskevan lainsäädännön
vaatimukset tehokkaasta ja varovaisesta hallinnosta sekä epäterveen riskinoton ja eturistiriitojen
välttämisestä. Palkitsemisjärjestelmä ei ole ristiriidassa vakuutettujen ja etuudensaajien
etujen kanssa.

Hallintoneuvoston palkkiot vahvistetaan vuosittain kassankokouksessa. Hallituksen
palkkioista päättää hallintoneuvosto. Keskeisiä toimintoja hoitavat tahot päätetään
hallituksessa ja hallitus vahvistaa päätöksenteon yhteydessä myös keskeisille
toiminnoille maksettavat korvaukset.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu lähes kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta.
Toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista päättää hallitus.

Eläkekassassa on käytössä kannustinjärjestelmä, joka koskee toimitusjohtajan lisäksi
yhtäläisin periaattein koko henkilöstöä. Kannustinjärjestelmä tukee eläkekassan
toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita. Käytetyt kriteerit perustuvat tilinpäätöksen
tietoihin, ja ovat siten helposti mitattavissa sekä riippumattomasti todennettavissa.

Kannustinjärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi ja palkkio maksetaan rahana.
Järjestelmä on suunniteltu epätervettä riskinottoa estävällä tavalla siten, että palkkion
suuruus voi olla enintään yhden kuukauden palkkaa vastaava. Eläkekassan hallitus
päättää vuosittain kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamisesta, periaatteista ja
kriteereistä.

Dokumentti on päivitetty 23.8.2023