SIJOITUSPOLITIIKAN PERIAATTEITA KOSKEVA SELVITYS

Tämä dokumentti kuvaa Valion Eläkekassan sijoituspolitiikan periaatteita osana sijoitussuunnitelmaa.
Dokumentti päivitetään sijoituspolitiikassa tapahtuvien merkittävien
muutosten jälkeen ja vähintään joka kolmas vuosi.

1. Taustaa

Valion Eläkekassan A-osaston jäseniä ovat ne työntekijät, joille osakkaat ovat
järjestäneet lisäedun. A-osastoa ei ole virallisesti suljettu, mutta työnantajat 
eivät voi ilmoittaa uusia jäseniä A-osastoon.

Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-,
työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairausrahaa ja hautausavustuksia. A-osaston
etuuksien taso on määritelty etukäteen, minkä vuoksi sijoitustuotoilla ei ole vaikutusta
etuuksien määrään. Se tarkoittaa, että työnantajaosakkaiden vakuutusmaksujen tulee
aina kattaa maksetut etuudet ja etuuksista aiheutuvat vastuut siltä osin kuin
sijoitustuotot eivät niihin riitä.

A-osaston eläkevastuu on kokonaan rahastoitu eli A-osastolla tulee olla yhtä paljon
omaisuutta kuin tuleviin eläkkeisiin ja etuuksiin laskennallisesti tarvitaan.
Koska A-osaston vastuu on supistuva, on vakuutusmaksujen tarve huomattavan vähäinen
suhteessa maksettuihin etuuksiin, jos sijoituksille asetetut tuottotavoitteet saavutetaan.

2. Sijoituspolitiikan periaatteet

2.1 Sijoitussuunnitelma

Eläkekassan hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma ohjaa eläkekassan
sijoitustoimintaa. Sijoitussuunnitelmassa määritellään sijoittamisen yleiset periaatteet,
sijoitusten omaisuuslajikohtainen peruspainotus sallittuine vaihteluväleineen,
käytettävät sijoituskohteet, tuotto-, hajautus- ja likviditeettitavoitteet, päätösvaltuudet
ja raportointi. Sijoitussuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti.

2.2 Yleiset periaatteet

Eläkekassan sijoituspolitiikan periaatteet kuvaavat niitä yleisiä linjauksia, joihin kassan
sijoitustoiminta perustuu. Eläkekassan sijoittamista ohjaava keskeisin periaate on, että
eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Sijoittamisessa painotetaan myös
vastuullisuustekijöitä. Se tarkoittaa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon
(ESG) ottamista huomioon sijoituksia suunnattaessa.

A-osaston sijoitustoiminta on pitkäjänteistä. Sijoitustoiminnassa pyritään vuosittaisen
tuoton lisäksi myös siihen, että sijoitusomaisuuteen muodostuu pitkällä tähtäimellä
riittävästi arvostuseroja turvaamaan katteen riittävyys yhdessä oman pääoman ja
indeksikorotusvastuun kanssa.

3. Sijoitusten tuottotavoite

A-osastolla on päästävä sijoituksissa vähintään laskuperustekorkoa 2,5 % vastaavaan
tuottoon, johon lisätään alkaneiden eläkkeiden vastuulle laskettu vuotuisen
indeksikorotuksen vaatima tuotto.

4. Sijoitusriskin hallinta

A-osaston sijoituksissa pyritään mahdollisimman hyvään tuotto-riskisuhteeseen.
Vuosittain vahvistettavassa sijoitussuunnitelmassa määritellään sijoitusomaisuuden
omaisuuslajikohtaiset painotukset ja niiden sallitut vaihteluvälit. Omaisuusluokkien
toteutumista seurataan kuukausittain ja mikäli sallitut rajat ylittyvät tai alittuvat,
päätetään tarvittavista toimenpiteistä erikseen.

Pääasiallisin riskienhallintamenetelmä on sijoitusten hajautus eri omaisuusluokkiin,
koska ne käyttäytyvät eri tavoin eri markkinatilanteissa. Laaja hajautus takaa myös sen,
ettei yksittäisen omaisuusluokan tai sijoituskohteen riski nouse merkittäväksi. Kun
sijoituskanta on hajautettu eri omaisuusluokkiin, voidaan niiden välisiä painotuksia myös
muunnella markkinaympäristön muuttuessa.

Hajauttamalla siis vähennetään sijoitustoimintaan väistämättä liittyviä riskejä.
Hajauttaminen on johtava teema myös eri omaisuusluokkien sisällä. Tästä huolimatta
sijoituskanta pidetään selkeänä huolehtimalla siitä, että eri omaisuusluokissa ja niiden
sisällä on riittävä, mutta ei liiallinen hajautus.

A-osaston sijoitukset on ryhmitelty neljään omaisuusluokkaan: korkosijoitukset,
osakesijoitukset, kiinteistösijoitukset ja muut sijoitukset. Sijoituspäätökset
allokaatiotasolla tehdään itsenäisen analyysin perusteella, mutta sijoituksia
kohdennettaessa ja sijoituskohteita valittaessa hyödynnetään myös varainhoitajien
erityisosaamista eri omaisuusluokista. Siten esimerkiksi sijoitusten luottokelpoisuuden
arviointi perustuu myös varainhoitajien asiantuntemukseen, eikä tukeudu yksinomaan
ulkopuolisiin luottoluokitussuosituksiin.

Korkosijoitukset ovat turvaavin omaisuusluokka. Niiden osuus sijoitussalkun
peruspainossa on 42 prosenttia. Korkosijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti eri
rahastoihin ja maturiteetteihin.

Osakesijoitukset ovat tuottohakuisin ja samalla riskipitoisin omaisuuslaji. Niiden
peruspainotus on 27 prosenttia sijoitusomaisuudesta. Osakesijoitukset hajautetaan
rahastojen kautta maantieteellisesti, toimialoittain ja sijoitusteemoittain.

A-osaston kiinteistösijoituskohteet omistetaan suoraan itse. Kiinteistösijoitusten osuus
on 30 prosenttia sijoitusomaisuuden peruspainossa. Omaisuus hajautetaan kohteittain
ja tilatyypeittäin ja nykyinen sijoitussalkku sisältää hotellin, asuntoja ja liike- sekä
toimistotiloja. A-osaston koko kiinteistöomaisuus sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

A-osastolla ei ole sijoitusluokkaan muut kohdennettuja sijoituksia. Eri tuoton lähteinä
niitä on kuitenkin mahdollista tehdä, mutta enintään viiden prosentin osuudella koko
sijoitussalkusta. Muiden sijoitusten peruspaino on yksi prosentti sijoitussalkusta.

Osana sijoitusstrategiaa ja sijoitusriskien hallintaa A-osastosta tehdään
erillinen riskienarviointi (ORA). Arvioinnissa kuvataan oleelliset riskit ja
toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Riski- ja vakavaraisuusarviota täydennetään
vuosittain laadittavalla ALM-analyysillä. Sen avulla optimoidaan sijoitusvaroja suhteessa
vastuisiin sekä viranomaisohjeistuksen että rahoitusteorian kannalta.

Ulkopuolinen taho laskee määräajoin riskiä kuvaavat tunnusluvut. Raportista ilmenee
sijoitusriskien kannalta keskeisimmät tunnusluvut, eli sijoitussalkun kokonaisvolatiliteetti,
omaisuuslajikohtainen volatiliteetti niissä tapahtuvine muutoksineen sekä
Value-at-Risk -laskelma. Säännöllisen seurannan avulla todetaan sijoitussalkun riskitaso
ja mahdolliset muutostarpeet sijoitusympäristön muuttuessa. A-osaston suurin riski
sisältyy osakesijoituksiin. Osakeriskin kokonaismäärää hallitaan omaisuuslajikohtaisin
rajoittein. Johdannaisia ei käytetä, joten erityisen riskillisiä asetelmia ei pääse
muodostumaan.

Dokumenttia on päivitetty 18.10.2022.