SELVITYS ELÄKEKASSAN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN
TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

26.2.2024

Valion Eläkekassa julkistaa vuosittain selvityksen omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta. Omistajaohjausperiaatteet on päivitetty vuonna 2023 ja ne on hyväksytty Valion Eläkekassan hallituksessa 27.10.2023.

Vastuullisuus ohjaa Valion Eläkekassan sijoitusstrategiaa ja omistajaohjauksen periaatteita

Vastuullinen sijoittaminen on oleellinen osa Eläkekassan sijoitustoimintaa; vain kestävällä liiketoiminnalla saavutetaan pitkällä aikavälillä kestävää tulosta ja kasvatetaan omistaja-arvoa.

Valion Eläkekassa voi toteuttaa omistajavaltaa pääsääntöisesti kolmella tavalla: osallistumalla yhtiöiden yhtiökokouksiin, osallistumalla yhtiöiden nimitystoimikuntiin yhtiöissä, joissa omistusosuus sen mahdollistaa ja käymällä vuoropuhelua yhtiön johdon kanssa, joko suoraan tai varainhoitajien välityksellä. Eläkekassa edellyttää vastuullisuutta ja hyvää hallintoa yhtiöiltä, joihin se on sijoittanut. Tärkeitä teemoja ovat yrityksen hyvän hallintotavan mukainen hallintorakenne, yhtiön hyvien hallintotapojen mukainen yhtiökokousmenettely, verrokkiryhmän mukainen kohtuullinen palkitseminen yritysjohdolle ja hallitukselle, läpinäkyvyys, kattava vastuullisuusraportointi sekä hallituksen monimuotoisuus ja resurssien riittävyys.

Yhtiökokoukset ja äänioikeuden käyttö

Valion Eläkekassa voi osallistua sijoituskohteidensa yhtiökokouksiin, joko käyttämällä itse nimeämäänsä edustajaa tai yhteistyökumppanien tarjoamaa palvelua. Eläkekassan omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti osallistuminen yhtiökokouksiin painottuu pääsääntöisesti niihin yhtiöihin, joissa Eläkekassan omistusosuus on huomattava tai joissa osallistuminen on muusta syytä perusteltua jonkin Eläkekassalle tärkeän teeman vuoksi.

Vuoden 2023 aikana Eläkekassan edustaja oli paikalla Apetitin (13.4.2023) ja Sammon (17.5.2023) yhtiökokouksissa. Apetitin yhtiökokouksessa suoritettiin useampi äänestyskierros, joissa Eläkekassan edustaja käytti äänivaltaa.

Toimitusjohtajan ja henkilökunnan osallistuminen muiden yhteisöjen hallintoelimiin

Valion Eläkekassan toimitusjohtaja on ollut Apetit Oyj:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2016 alkaen ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 yhtiökokoukseen 13.4.2023 saakka. Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallituksen, jonka yhtenä jäsenenä jatkoi Eläkekassan hallituksen varapuheenjohtaja.

Valion Eläkekassan edustajat voivat toimia Eläkekassan kokonaan tai osittain omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tai muiden kiinteistösijoitustoimintaan liittyvien yhteisöjen hallintoelimissä. Lisäksi Eläkekassan nimeämät työntekijät voivat toimia Valion Eläkekassan edustajina rahastomuotoisten sijoitusten (esimerkiksi pääomarahastojen) Advisory Board- ja sijoitusneuvostotyöskentelyssä.

Valion Eläkekassan sijoituspäällikkö on ollut jäsenenä syyskuusta 2023 alkaen Dansken rahastoyhtiön hallituksessa. Sijoituspäällikkö ei toimi roolissaan Valion Eläkekassan edustajana. Eturistiriitatilanteiden välttämiseksi sijoituspäällikkö ei osallistu mahdollisten uusien Danske Varainhoidon kanssa toteutettavien sijoituspäätösten käsittelyyn.

Vaikuttamistoiminta epäsuorissa rahastosijoituksissa

Valion Eläkekassan sijoituksista merkittävin osa on epäsuoria rahastosijoituksia, joissa yksittäisen kohdeyhtiön osuus on pieni. Näiden sijoitusten kohdalla Eläkekassan merkittävin vaikuttamismahdollisuus kohdentuu rahastomanageriin tai varainhoitajaan ja niiden valintaan. Odotukset ja minimikriteerit rahastomanagereille ja varainhoitajille on listattu Eläkekassan vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Valitut yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet aktiiviseen omistajuuteen sekä raportoimaan toiminnastaan Valion Eläkekassalle. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on päivitetty syksyllä 2023 ja ne löytyvät Eläkekassan verkkosivuilta. Lisäksi periaatteet on toimitettu suoraan tärkeimmille yhteistyökumppaneille.

Omistajaohjaus nousee esille myös silloin, jos kohdeyhtiössä tapahtuu jotakin merkityksellistä Eläkekassan sijoitusten kannalta. Tällaisia tilanteita ei havaittu vuoden 2023 aikana.