SELVITYS ELÄKEKASSAN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN
TOTEUTUMISESTA VUONNA 2022

25.1.2023

Valion Eläkekassa julkistaa vuosittain selvityksen omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta. Omistajaohjausperiaatteet on päivitetty vuonna 2022 ja ne on hyväksytty Valion Eläkekassan hallituksessa 20.10.2022.

Yhtiökokoukset ja äänioikeuden käyttö

Valion Eläkekassan voi osallistua sijoituskohteina olevien pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin, joko käyttämällä itse nimittämäänsä edustajaa tai yhteistyökumppanien tarjoamaa palvelua. Eläkekassan omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti omistajaohjaus painottuu niihin yhtiöihin, joissa Eläkekassan omistusosuus on huomattava. Suorien osakesijoitusten tuoma omistusosuus sijoituskohteissa on pääasiallisesti niin vähäinen, ettei kohdeyhtiöiden yhtiökokouksiin tai hallintoon osallistuttu vuoden 2022 aikana. Tästä poikkeuksena oli Apetit Oyj, jossa Valion Eläkekassa on suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Apetit Oyj:n yhtiökokous järjestettiin 5.5.2022 ja Valion Eläkekassa käytti kokouksessa äänivaltaansa.

Toimitusjohtajan ja henkilökunnan osallistuminen muiden yhteisöjen hallintoelimiin

Valion Eläkekassan toimitusjohtaja on ollut Apetit Oyj:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2016 alkaen ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2020. Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallituksen, jonka yhtenä jäsenenä jatkoi Eläkekassan hallituksen varapuheenjohtaja.

Valion Eläkekassan edustajat voivat toimia Eläkekassan kokonaan tai osittain omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tai muiden kiinteistösijoitustoimintaan liittyvien yhteisöjen hallintoelimissä.  Lisäksi Eläkekassan nimeämät työntekijät voivat toimia Valion Eläkekassan edustajina rahastomuotoisten sijoitusten (esimerkiksi pääomarahastojen) Advisory Board- ja sijoitusneuvostotyöskentelyssä.

Vaikuttamistoiminta epäsuorissa rahastosijoituksissa

Valion Eläkekassan sijoituksista merkittävin osa on epäsuoria rahastosijoituksia, joissa yksittäisen kohdeyhtiön osuus on pieni. Näiden sijoitusten kohdalla Eläkekassan merkittävin vaikuttamismahdollisuus kohdentuu rahastomanageriin tai varainhoitajaan ja niiden valintaan. Odotukset ja minimikriteerit rahastomanagereille ja varainhoitajille on mainittu Eläkekassan sijoituspolitiikan ja vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Valitut yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet aktiiviseen omistajuuteen sekä raportoimaan toiminnastaan Valion Eläkekassalle.

Omistajaohjaus nousee esille myös silloin, jos kohdeyhtiössä tapahtuu jotakin merkityksellistä Eläkekassan sijoitusten kannalta. Tällaisia tilanteita ei havaittu vuoden 2022 aikana.