OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

Taustaa

Eläkekassan hallituksen  on vahvistettava
periaatteet siitä, miten sen omistuksista muissa yhteisöissä
johtuvia oikeuksia käytetään. Omistajaohjauksen periaatteissa on
arvioitava myös eläkekassan toimitusjohtajan ja palveluksessa olevien henkilöiden muiden
yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelinten jäsenyydet huomioon ottaen eläkekassan edut.

Omistajaohjauksen periaatteet koskevat niiden yhteisöjen omistuksia, joiden osakkeet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

Näitä periaatteita sovelletaan niin Valion Eläkekassan A-osaston lisäeläketoimintaan
kuin B-osaston lakisääteiseen eläkevakuutustoimintaan.

Omistajaohjaus ja sijoitusstrategia

Valion Eläkekassan sijoitustoiminta on pitkäjänteistä. Tehdyt sijoitukset ovat luonteeltaan
pitkäaikaisia, ja ne on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä Eläkekassan
maksuvalmiutta silmällä pitäen. Tämän lisäksi sijoittamisessa painotetaan vastuullisuustekijöitä.
Se tarkoittaa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) ottamista huomioon
sijoituksia suunnattaessa.

Eläkekassan A-osastolla sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vähintään
vastuuvelan laskuperustekorkoa vastaava tuotto. Tällöin sijoitustoiminnan tulos
ja vastuuvelan aleneminen kattaa maksettavat eläkkeet ja hoitokulut.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän tuottovaade muodostuu rahastokorosta,
täydennyskertoimesta ja osaketuottosidonnaisesta osuudesta. Eläkekassan B-osaston
sijoitustoiminnan tavoitteena on ylittää eläkejärjestelmän yleinen tuottovaade sekä
työeläkeyhtiöiden keskimääräinen tuottotaso.

Sijoitustoiminnassa pyritään saavuttamaan sijoituskohteiden mahdollisimman hyvä
arvonkehitys pitkällä aikavälillä suhteessa riskiin. Sijoitusstrategian mukaisesti
sijoitukset hajautetaan eri omaisuuslajeihin. Sekä Eläkekassan A-osastolla että B-osastolla
sijoituksia tehdään paitsi suorina sijoituksina listattuihin osakkeisiin myös
välillisesti rahastosijoituksina sekä täyden valtakirjan varainhoitosopimusten kautta.
Osakesijoituksilla ei kuitenkaan pyritä vaikuttamaan kohdeyhtiöiden toimintaan.
Aktiivinen omistajaohjaus ei ole Eläkekassan toiminnassa merkittävässä roolissa lukuun
ottamatta yhtiöitä, joissa sen omistusosuus on merkittävä, jolloin omistajaohjauksen
tarkoituksena on sijoitusriskien ja maineriskin hallinta.
Eläkekassa edellyttää vastuullisuutta ja hyvää hallintoa yhtiöiltä, joihin se on sijoittanut.
Epäsuorien sijoitusten osalta on tunnistettu, että Eläkekassan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset.
Niiden ohjauksesta vastaavat omaisuudenhoitajat ja rahastoyhtiöt, joiden toimista
Eläkekassa saa tietoa säännöllisten tapaamisten yhteydessä tai rahastoraporttien kautta.

Omistettujen yhtiöiden toiminnan seuraaminen sijoitusstrategian
kannalta merkityksellisissä asioissa

Osakkeenomistajan tuotto perustuu siihen, että kohdeyhtiön liiketoiminta on pitkällä
aikavälillä voitollista. Sen vuoksi Eläkekassa seuraa kohdeyhtiöiden toimintaa, kuten

raportointia ja tiedottamista merkityksellisissä asioissa. Yhtiökokouksiin osallistutaan
tapauskohtaisesti, mutta aktiivisesti ei pyritä vaikuttamaan kohdeyhteisöjen
hallintoon. Osakkeenomistajana Eläkekassa saa tietoa yhtiöiden toiminnasta monella tavalla.
Keskeisin kanava on yhtiöiden oma raportointi ja pidämme tärkeänä, että kohdeyhtiöt
raportoivat ja tiedottavat toiminnastaan avoimesti, säännöllisesti ja monipuolisesti.
Yhtiöiden omien raporttien lisäksi seurataan yhtiöitä koskevia yleisiä talousuutisia ja
varainhoidon yhtiöanalyysejä.

Omistajaoikeuksien käyttö kohdeyrityksissä

Valion Eläkekassa voi toteuttaa omistajavaltaa periaatteessa kolmella tavalla:
osallistumalla yhtiöiden yhtiökokouksiin, osallistumalla yhtiöiden nimitystoimikuntiin
yhtiöissä, joissa omistusosuus sen mahdollistaa ja käymällä vuoropuhelua yhtiön johdon
kanssa.

Osallistumme vain niiden kohdeyhteisöjen yhtiökokouksiin, joissa se on merkittävä
osakkeenomistaja tai joissa osallistuminen on muusta syystä perusteltua jonkin
Eläkekassalle tärkeän asian vuoksi.
Kohdeyhteisöjen hallintoon ei kuitenkaan pyritä vaikuttamaan,
ellei sitä katsota jostakin erityisestä syystä tarpeelliseksi.

Vuoropuhelu kohdeyhteisöjen ja muiden osakkeenomistajien ja
sidosryhmien kanssa

Valion Eläkekassa voi käydä keskustelua omistamiensa yhtiöiden johdon kanssa osana
tavanomaista salkunhoitoa. Mahdollinen yhteydenpito rajoittuu kuitenkin vain niihin
yhtiöihin, joissa Eläkekassalla on merkittävä omistusosuus ja liittyy pääsääntöisesti
yhtiöiden liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Yhteydenpito muihin osakkeenomistajiin rajoittuu niin ikään vain niihin yhtiöihin, joissa
Eläkekassan omistusosuus on merkittävä.

Yleensä se liittyy yksittäisen yhtiön
nimitysvaliokuntatyöhön tai vaikuttamisprosesseihin esimerkiksi epäkohtiin puuttumiseksi.
Tarpeen mukaan voidaan käydä keskusteluja eri sidosryhmien kanssa.

Vaikuttamiseen liittyvien eturistiriitojen tunnistaminen, ehkäiseminen ja
estäminen

Valion Eläkekassassa noudatetaan Eläkekassan omia ja Valio Oy:n ohjeita eturistiriitojen
torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Näitä ohjeita sovelletaan myös omistajaohjauksen
vaikuttamisessa ja osallistuttaessa yhtiökokouksiin. Tarvittaessa eturistiriitatilanteet
käsitellään Eläkekassan hallituksessa, joka päättää toimintatavat yksittäistapauksissa.
Valion Eläkekassan toimitusjohtaja, johtoryhmä tai toimihenkilöt eivät osallistu listattujen yhtiöiden
hallitustyöskentelyyn eturistiriitojen välttämiseksi.

Omistajaohjauksen periaatteiden julkistaminen ja vuosittaiset selvitykset

Omistajaohjauksen periaatteet on julkaistu Valion Eläkekassan verkkosivuilla osoitteessa
www.valionelakekassa.fi. Sivuilla on myös julkaistu vuosittainen selvitys omistajaohjauksen
periaatteiden toteutumisesta. Selvitys sisältää muun muassa tiedot Eläkekassan äänestyskäyttäytymisestä,
merkittävimmistä äänestystapahtumista sekä mahdollisesta valtakirjaneuvonantajan käytöstä.
Jos omaisuudenhoitaja, rahastoyhtiö tai vaihtoehtorahaston hoitaja toteuttaa omistajaohjauksen
periaatteita Eläkekassan lukuun, verkkosivuilla on julkaistu, mistä äänestystiedot on saatavissa.

Hyväksytty Valion Eläkekassan hallituksessa 20.10.2022.