OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

Taustaa

Lakisääteistä ja lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkekassan hallituksen on
vahvistettava periaatteet siitä, miten eläkekassan omistuksista muissa yhteisöissä
johtuvia oikeuksia käytetään (omistajaohjauksen periaatteet). Periaatteissa on
arvioitava myös eläkekassan toimitusjohtajan ja palveluksessa olevien muiden
yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelinten jäsenyydet ottaen huomioon eläkekassan edut.

Omistajaohjauksen periaatteet koskevat niiden yhteisöjen omistuksia, joiden osakkeet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella.

Näitä periaatteita sovelletaan niin Valion Eläkekassan A-osaston lisäeläketoimintaan
kuin B-osaston lakisääteiseen eläkevakuutustoimintaan.

Omistajaohjaus ja sijoitusstrategia

Valion Eläkekassan sijoitustoiminta on pitkäjänteistä. Tehdyt sijoitukset ovat luonteeltaan
pitkäaikaisia, ja tavoitteena on sijoituskohteiden mahdollisimman hyvä arvonkehitys pitkällä aikavälillä.

Eläkekassan sijoittamista ohjaava keskeisin periaate on, että eläkevarat sijoitetaan
tuottavasti ja turvaavasti. Tämän lisäksi sijoittamisessa painotetaan vastuullisuustekijöitä.
Se tarkoittaa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG)
ottamista huomioon sijoituksia suunnattaessa.

Eläkekassan A-osastolla sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vähintään
eläkevastuun kasvua vastaava tuotto. Jos siinä onnistutaan, on vakuutusmaksutarve
hyvin vähäinen suhteessa maksettaviin etuuksiin. Tällöin sijoitustoiminnan tulos riittää
lähes yksinään eläkevastuun ja etuusmenojen kattamiseen.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän tuottovaade muodostuu rahastokorosta,
täydennyskertoimesta ja osaketuottosidonnaisesta osuudesta. Eläkekassan B-osaston
sijoitustoiminnan tavoitteena on ylittää eläkejärjestelmän yleinen tuottovaade sekä
työeläkeyhtiöiden keskimääräinen tuottotaso.

Sijoitustoiminnassa pyrimme saavuttamaan sijoituskohteiden mahdollisimman hyvä
arvonkehitys pitkällä aikavälillä suhteessa riskiin. Sijoitusstrategiamme mukaisesti
hajautamme sijoitukset eri omaisuuslajeihin. Sekä eläkekassan A-osastolla että B-osastolla
teemme sijoituksia paitsi suorina sijoituksina listattuihin osakkeisiin myös
välillisesti rahastosijoituksina sekä täyden valtakirjan varainhoitosopimusten kautta.
Aktiivinen omistajaohjaus ei ole toiminnassamme merkittävässä roolissa lukuun
ottamatta yhtiöitä, joissa eläkekassan omistusosuus on merkittävä. Epäsuorien
sijoitusten osalta tunnistamme, että eläkekassan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset.
Niiden ohjauksesta vastaavat omaisuudenhoitajat ja rahastoyhtiöt, joiden toimista
saamme tietoa säännöllisten tapaamisten yhteydessä ja rahastoraporttien kautta.

Järjestelyt varainhoitajien kanssa

Valion Eläkekassa on ulkoistanut osan likvidivarojen hoidosta varainhoitoyhtiöille.
Näiden toimintaa ohjaa eläkekassan hallituksen vuosittain vahvistama
sijoitussuunnitelma.

Omistettujen yhtiöiden toiminnan seuraaminen sijoitusstrategian
kannalta merkityksellisissä asioissa

Osakkeenomistajan tuotto perustuu siihen, että kohdeyhtiön liiketoiminta on pitkällä
aikavälillä voitollista. Sen vuoksi seuraamme kohdeyhtiöiden toimintaa merkityksellisissä
asioissa, kuten raportointia ja tiedottamista. Yhtiökokouksiin osallistumme
tapauskohtaisesti, mutta emme pyri aktiivisesti vaikuttamaan kohdeyhteisöjen
hallintoon. Osakkeenomistajana saamme tietoa yhtiöiden toiminnasta monella tavalla.
Keskeisin kanava on yhtiöiden oma raportointi ja pidämme tärkeänä, että kohdeyhtiöt
raportoivat ja tiedottavat toiminnastaan avoimesti, säännöllisesti ja monipuolisesti.
Yhtiöiden omien raporttien lisäksi seuraamme yhtiöitä koskevia yleisiä talousuutisia ja
varainhoidon yhtiöanalyysejä.

Omistajaoikeuksien käyttö kohdeyrityksissä

Valion Eläkekassa voi toteuttaa omistajavaltaa periaatteessa kolmella tavalla:
osallistumalla yhtiöiden yhtiökokouksiin, osallistumalla yhtiöiden nimitystoimikuntiin
yhtiöissä, joissa omistusosuus sen mahdollistaa ja käymällä vuoropuhelua yhtiön johdon
kanssa.

Osallistumme vain niiden kohdeyhteisöjen yhtiökokouksiin, joissa olemme merkittävä
osakkeenomistaja tai joissa osallistuminen on muusta syystä perusteltua jonkin
eläkekassalle tärkeän asian vuoksi. Emme kuitenkaan pyri vaikuttamaan
kohdeyhteisöjen hallintoon, ellei sitä katsota jostakin erityisestä syystä tarpeelliseksi.

Vuoropuhelu kohdeyhteisöjen ja muiden osakkeenomistajien ja
sidosryhmien kanssa

Valion Eläkekassa voi käydä keskustelua omistamiensa yhtiöiden johdon kanssa osana
tavanomaista salkunhoitoa. Mahdollinen yhteydenpito rajoittuu kuitenkin vain niihin
yhtiöihin, joissa eläkekassalla on merkittävä omistusosuus ja liittyy pääsääntöisesti
yhtiöiden liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Yhteydenpito muihin osakkeenomistajiin rajoittuu niin ikään vain niihin yhtiöihin, joissa
eläkekassan omistusosuus on merkittävä. Yleensä se liittyy yksittäisen yhtiön
nimitysvaliokuntatyöhön tai vaikuttamisprosesseihin esimerkiksi epäkohtiin puuttumiseksi.
Voimme myös tarpeen mukaan keskusteluja eri sidosryhmien kanssa.

Vaikuttamiseen liittyvien eturistiriitojen tunnistaminen, ehkäiseminen ja
estäminen

Valion Eläkekassassa noudatetaan eläkekassan omia ja Valio Oy:n ohjeita eturistiriitojen
torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Näitä ohjeita sovelletaan myös omistajaohjauksen
vaikuttamisessa ja osallistuttaessa yhtiökokouksiin. Tarvittaessa eturistiriitatilanteet
käsitellään eläkekassan hallituksessa, joka päättää toimintatavat yksittäistapauksissa.
Valion Eläkekassan johto tai toimihenkilöt eivät osallistu listattujen yhtiöiden
hallitustyöskentelyyn eturistiriitojen välttämiseksi.

Omistajaohjauksen periaatteiden julkistaminen ja vuosittaiset selvitykset

Eläkekassa julkistaa omistajaohjauksen periaatteiden lisäksi vuosittaisen selvityksen
omistajaohjauksen periaatteiden toteutumisesta. Selvitys sisältää mm. tiedot
eläkekassan äänestyskäyttäytymisestä sekä merkittävimmistä äänestystapahtumista.