OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

Taustaa

Eläkekassan hallitus vahvistaa periaatteet siitä,
miten sen omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oikeuksia käytetään.
Omistajaohjauksen periaatteissa on arvioitava myös Eläkekassan toimitusjohtajan
ja palveluksessa olevien henkilöiden muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelinten
jäsenyydet ottaen huomioon eläkekassan edut.

Näitä periaatteita sovelletaan sekä Valion Eläkekassan A-osaston lisäeläketoimintaan
(vaikka velvoite poistui 1.1.2023, kun A-osaston jäsenmäärä putosi alle sadan)
että B-osaston lakisääteiseen eläkevakuutustoimintaan.

Vastuullisuus ohjaa Valion Eläkekassan sijoitusstrategiaa ja omistajaohjauksen periaatteita

Valion Eläkekassan sijoitustoiminta on pitkäjänteistä. Tehdyt sijoitukset ovat luonteeltaan
pitkäaikaisia ja ne on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä Eläkekassan
maksuvalmiutta silmällä pitäen. Tämän lisäksi sijoittamisessa painotetaan vastuullisuus- ja kestävyystekijöitä.
Tämä tarkoittaa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) ottamista huomioon
sijoituksia suunnattaessa.

Vastuullinen sijoittaminen on oleellinen osa Eläkekassan sijoitustoimintaa; vain kestävällä
liiketoiminnalla saavutetaan pitkällä aikavälillä kestävää tulosta ja kasvatetaan
omistaja-arvoa. Osana sijoitusprosessia arvioidaan kestävyysriskit*) ja -tekijät**). Sijoituskohde
on EU:n määritelmän mukaan kestävä, jos se edistää ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita
edellyttäen, että tällaiset sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa edellä mainituille
tavoitteille ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja.

Eläkekassan A-osastolla sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vähintään
vastuuvelan laskuperustekorkoa vastaava tuotto. Tällöin sijoitustoiminnan tulos
ja vastuuvelan aleneminen kattaa maksettavat eläkkeet ja hoitokulut.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän tuottovaade muodostuu rahastokorosta,
täydennyskertoimesta ja osaketuottosidonnaisesta osuudesta. Eläkekassan B-osaston
sijoitustoiminnan tavoitteena on ylittää eläkejärjestelmän yleinen tuottovaade sekä
työeläkeyhtiöiden keskimääräinen tuottotaso.

Sijoitustoiminnassa pyritään saavuttamaan sijoituskohteiden mahdollisimman hyvä
arvonkehitys pitkällä aikavälillä suhteessa riskiin. Sijoitusstrategian mukaisesti
sijoitukset hajautetaan eri omaisuuslajeihin. Sekä Eläkekassan A-osastolla että B-osastolla
sijoituksia tehdään paitsi suorina sijoituksina osakkeisiin myös
välillisesti rahastosijoituksina sekä täyden valtakirjan varainhoitosopimusten kautta.
Osakesijoituksilla ei kuitenkaan pyritä vaikuttamaan kohdeyhtiöiden toimintaan.

Valion Eläkekassa on ulkoistanut osan likvidivarojen hoidosta kolmelle varainhoitoyhtiölle.
Näiden toimintaa ohjaa Eläkekassan hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma.
Varainhoitosopimusten mukaisesti varainhoitoyhtiöt toteuttavat myös Eläkekassan omistajaohjauksen
periaatteita Eläkekassan lukuun. Omaisuudenhoitajat ja rahastoyhtiöt raportoivat omistajaohjauksen
toteutumisesta Eläkekassalle säännöllisten tapaamisten yhteydessä tai rahastoraporttien kautta.

Omistettujen yhtiöiden toiminnan seuraaminen sijoitusstrategian
kannalta merkityksellisissä asioissa

Osakkeenomistajan tuotto perustuu siihen, että kohdeyhtiön liiketoiminta on pitkällä
aikavälillä voitollista. Eläkekassa seuraa kohdeyhtiöiden toimintaa, kuten
raportointia, tunnuslukuja, sitoutumista ilmastonmuutosta ehkäisevään työhön ja tiedottamista
merkityksellisissä asioissa. Osakkeenomistajana Eläkekassa saa tietoa yhtiöiden toiminnasta monella tavalla.
Keskeisin kanava on yhtiöiden oma raportointi, joten on tärkeää, että kohdeyhtiöt
raportoivat ja tiedottavat toiminnastaan avoimesti, säännöllisesti ja monipuolisesti.
Yhtiöiden omien raporttien lisäksi seurataan yhtiöitä koskevia yleisiä talousuutisia ja
varainhoidon yhtiöanalyysejä.

Omistajaoikeuksien käyttö kohdeyrityksissä sekä vuoropuhelu kohdeyhteisöjen
ja muiden osakkeenomistajien ja sidosryhmien kanssa

Valion Eläkekassa voi toteuttaa omistajavaltaa pääsääntöisesti kolmella tavalla:
osallistumalla yhtiöiden yhtiökokouksiin, osallistumalla yhtiöiden nimitystoimikuntiin
yhtiöissä, joissa omistusosuus sen mahdollistaa ja käymällä vuoropuhelua yhtiön johdon
kanssa, joko suoraan tai varainhoitajien välityksellä. Mahdollista on myös erilaisiin sijoittaja-
aloitteisiin tai sijoittajaryhmän kanssa toteutettuun vaikuttamiseen osallistuminen.

Eläkekassa osallistuu resurssiensa puitteissa suomalaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin.
Pääsääntöisesti osallistumiset kohdentuvat niiden kohdeyhteisöjen yhtiökokouksiin, joissa
Eläkekassa on merkittävä osakkeenomistaja tai joissa osallistuminen on muusta syystä perusteltua jonkin
Eläkekassalle tärkeän teeman vuoksi.
Kohdeyhteisöjen hallintoon ei kuitenkaan pyritä vaikuttamaan,
ellei sitä katsota jostakin erityisestä syystä tarpeelliseksi.

Eläkekassa edellyttää vastuullisuutta ja hyvää hallintoa yhtiöiltä, joihin se on sijoittanut.
Tärkeitä teemoja ovat yrityksen hyvän hallintotavan mukainen hallintorakenne, yhtiön hyvän
hallintotapojen mukainen yhtiökokousmenettely, verrokkiryhmän mukainen kohtuullinen
palkitseminen yritysjohdolle ja hallitukselle, läpinäkyvyys, kattava vastuullisuusraportointi
sekä hallituksen monimuotoisuus ja resurssien riittävyys. Yhtiökokousosallistumisista, sekä
kokouksessa keskustelluista vastuullisuusteemoista ja mahdollisista äänestyksistä
pidetään kirjaa.

Listaamattomien osakkeiden kohdalla Eläkekassan kannalta paras tapa käyttää omistajavaltaa
ovat suorat keskustelut yrityksen johdon kanssa tai sijoittajan roolissa osallistuminen
kohdeyhtiöiden hallintoelinten työskentelyyn. Myös yhtiökokousosallistumiset ovat mahdollisia.
Yhtiöiden kanssa käydyistä keskusteluista sekä yhtiökokousosallistumisista pidetään kirjaa
seurantatyökalun avulla.

Sijoitushetkellä yleensä laadittava osakassopimus on tärkeässä roolissa määritettäessä
sijoittajan oikeuksia säännölliseen tiedonsaantiin ja yhtiön raportointivelvollisuuksiin.

Vaikuttamiseen liittyvien eturistiriitojen tunnistaminen, ehkäiseminen ja
estäminen

Valion Eläkekassassa noudatetaan sen omia ja Valio Oy:n ohjeita eturistiriitojen
torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Näitä ohjeita sovelletaan myös omistajaohjauksen
vaikuttamisessa ja osallistuttaessa yhtiökokouksiin. Tarvittaessa eturistiriitatilanteet
käsitellään Eläkekassan hallituksessa, joka päättää toimintatavat yksittäistapauksissa.
Valion Eläkekassan toimitusjohtaja, johtoryhmä tai toimihenkilöt eivät osallistu listattujen yhtiöiden
hallitustyöskentelyyn eturistiriitojen välttämiseksi.

Omistajaohjauksen periaatteiden julkistaminen ja vuosittaiset selvitykset

Omistajaohjauksen periaatteet on julkaistu Valion Eläkekassan verkkosivuilla osoitteessa
www.valionelakekassa.fi. Sivuilla on myös julkaistu vuosittainen selvitys omistajaohjauksen
periaatteiden toteutumisesta. Selvitys sisältää muun muassa tiedot Eläkekassan äänestyskäyttäytymisestä,
merkittävimmistä äänestystapahtumista sekä mahdollisesta valtakirjaneuvonantajan käytöstä.
Jos omaisuudenhoitaja, rahastoyhtiö tai vaihtoehtorahaston hoitaja toteuttaa omistajaohjauksen
periaatteita Eläkekassan lukuun, verkkosivuilla on julkaistu, mistä äänestystiedot on saatavissa.
Omistajaohjaukseen liittyviä toimia käsitellään tarpeen mukaan myös vuosittain julkaistavassa
vastuullisen sijoittamisen raportissa.

*) Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia
tai olosuhteita, joiden realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus sijoituksen arvoon.

**) Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita,
ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Hyväksytty Valion Eläkekassan hallituksessa 27.10.2023.