Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Korvaamme työtapaturmavakuutuksesta vamman tai sairauden, joka on kohdannut työntekijää työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa, kuten työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, työmatkalla tai työntekijän ollessa työnantajan asioilla.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan myös ammattitaudit. Korvattava ammattitauti on sairaus, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä.

Oikeus saada korvausta perustuu työsuhteen olemassaoloon. Työn laadulla, työnteon kestolla tai työntekijän iällä ei ole merkitystä, kun ratkaistaan oikeutta tapaturmakorvaukseen.

Työtapaturman ja ammattitaudin korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain sekä 1.1.2016 alkaen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin.

Tapaturmavakuutuslain ja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia ovat

 • sairaanhoitokulut
 • ansionmenetyskorvaukset
 • päiväraha
 • tapaturmaeläke
 • kuntoutusraha (1.1.2016 alkaen)
 • fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetys
 • tutkimusten aiheuttama ansionmenetys (1.1.2016 alkaen)
 • eräät esinevahingot
 • kuntoutuskorvaukset
 • lisääntyneet kodinhoitokustannukset
 • haittaraha
 • haittalisä/hoitotuki
 • vaatelisä
 • korvaukset kuolemantapauksessa
 • hautausapu
 • leskeneläke
 • lapseneläke

Lue lisää työtapaturmavakuutuksesta Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.

Pyrimme käsittelemään työtapaturma- ja ammattitautihakemukset mahdollisimman nopeasti. Annamme päätöksen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet tarvittavat selvitykset asian ratkaisemiseksi.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Vakuutettuja ovat pääsääntöisesti kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Työnantaja vastaa ryhmähenkivakuutuksen kustannuksista. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia.

Korvausasiat käsittelee Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli. Toimitamme vakuutusehdot työnantajille niiden muuttuessa. Vuosina 2020 – 2022 voimassa olevat ehdot ovat luettavissa täällä.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta TRHV:n sivuilta.

Usein kysytyt kysymykset

 • Milloin tapaturma korvataan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta?

  Tapaturma korvataan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta silloin, kun se on sattunut työssä, työmatkalla tai työnantajan asioilla ollessa.

 • Mitä tietoja on toimitettava vakuutusyhtiöön korvausta haettaessa?

  Tapaturmasta ja ammattitaudista ilmoitetaan vakuutusyhtiölle tapaturmailmoituslomakkeella. Työnantaja täyttää lomakkeen, johon täytetään tiedot mm. työsuhteesta (esim. palkkatiedot), tehdystä työstä sekä tapaturman sattumisolosuhteista.

 • Milloin päivärahaa maksetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella?

  Päivärahaa maksetaan kun korvattava tapaturmavamma aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja kun työkyvyttömyys on tapaturmapäivän lisäksi kestänyt vähintään kolme peräkkäistä päivää. Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Työkyvyttömyyden jatkuessa voidaan tämän jälkeen maksaa tapaturmaeläkettä.