TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laatimispäivä 04.04.2018

1 Rekisterinpitäjä

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Y-tunnus 0116717-9)

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 010 381 171, sähköposti: [email protected]

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön tietosuojavastaava

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 010 381 2185, sähköposti: [email protected]

3 Rekisterin nimi

Työtapaturma- ja ammattitautirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapaturmavakuutuslain ja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisten asioiden hoitaminen ja kehittäminen, rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen, yhteystietojen hallinta sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen sekä kaikkiin edellä mainittuihin liittyvä asiakaspalvelu. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastointiin, analysointiin sekä Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön (”VKV”) liiketoiminnan ja sen tarjoamien palveluiden kehittämiseen. Lisäksi järjestelmäaineistoa saatetaan käyttää tietojärjestelmäkehityksessä testaamiseen.

Käsittelyn perusteena on VKV:n lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, VKV:n ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde sekä VKV:n oikeutettujen etujen toteuttaminen. Oikeutetut edut perustuvat VKV:n ja rekisteröidyn asianmukaiseen suhteeseen. Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä yllä kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitäviä koskevat tietotyypit:

 • vahingoittuneen työntekijän henkilötiedot ja vahingon tiedot
 • työsuhdetiedot
 • ansio- ja verotiedot
 • pankkiyhteystiedot
 • korvaus-, päiväraha- ja eläketiedot
 • lääketieteelliset selvitykset ja lääketieteellisen arvion tiedot
 • vahingon käsittelyyn liittyvät asiakirjat
 • tiedot edunvalvonnasta ja maksukiellosta
 • tiedot muista etuuksista
 • hakemuksen vireilläolotiedot
 • tiedot muutoksenhauista sekä VKV:n vastineet valitusasioissa

6 Säännönmukaiset tietolähteet

VKV herää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajaltaan, rekisteröidyn työnantajalta, muilta vakuutuslaitoksilta, Tapaturmavakuutuskeskuksesta, Eläketurvakeskuksesta, Vakuutuskuntoutus VKK ry:ltä, Kansaneläkelaitokselta, Verottajalta, lääkäreiltä, sairaaloista ja terveyskeskuksista, työttömyyskassoista, Potilasvahinkokeskuksesta, Väestötietojärjestelmästä, sosiaaliviranomaisilta, ulosottoviranomaisilta, pankeilta ja muutoksenhakuasteista.

7 Tietojen Vastaanottajat ja Tietojen säännönmukaiset luovutukset

VKV luovuttaa henkilötietoja tarpeen mukaan viranomaisille tai muille kohdassa 6 luetelluille tahoille sekä kuntoutuspalvelujen tarjoajille tai Tietoja luovutetaan muutoin vain silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

VKV ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

VKV säilyttää henkilötietoja työtapaturma- ja ammattitautilain 275 §:n säännöksiä noudattaen vain sen määräajan joka työtapaturma- tai ammattitautiasian hoitamiselle on määritelty.

 • Ilmoitus vahinkotapahtumasta, vahingoittuneen terveydentilaa, avuntarvetta, työ- tai toimintakykyä, kuntouttamista ja kuolemaa koskevat terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun tahon antamat lausunnot, todistukset, kannanotot ja tutkimustulokset, vahingoittuneen ja hänen edunsaajansa tulotiedot, vakuuttamista ja korvausta koskevat vakuutusyhtiön päätökset sekä muut edellä mainittuihin rinnastettavat vahinkotapahtuman sattumisolosuhteita, korvattavuutta, korvausta ja sen lakkaamista koskevat asiakirjat ja tiedot vähintään 100 vuoden ajan
 • Muutoksenhakuasiat: vähintään 50 vuoden ajan, ellei tietoja ole edellisen kohdan perusteella säilytettävä sitä pidemmän ajan
 • Muut työtapaturma- ja ammattitautilain toimeenpanoa koskevat asiakirjat vähintään 6 vuoden ajan. Määräajan päättymisen jälkeen tiedot poistetaan.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

VKV varmistaa rekisterin tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein alla kuvatun mukaisesti.

A) manuaalinen aineisto

Manuaaliset aineistot, jotka sisältävät henkilötietoja, on suojattu ulkopuolisilta lukitus- ja kulunvalvontamenettelyin. Aineistoja käsittelevät VKV:n työntekijät ovat vaitiolovelvollisia työtapaturma- ja ammattitautiasioita koskevan lainsäädännön sekä työsopimuksen liitteenä olevan salassapitosopimuksen mukaisesti.

B) Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

 • Rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Sähköisessä muodossa olevien tietojen säilyttämisessä käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi.
 • Käyttäjä tunnistetaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ennen kuin hän pääsee käyttämään rekisterissä olevia tietoja.
 • VKV:n työntekijällä on käyttövaltuudet rekistereiden tietoihin, jos henkilön työtehtäviin kuuluu rekisterissä olevien tietojen käsittely.
 • VKV:n työntekijöitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
 • VKV voi käyttää palvelujen suorittamiseksi ulkopuolisia palveluiden tarjoajia, joita koskevat samat salassapitosäännökset kuin VKV:n henkilökuntaa.
 • Tietoliikenneyhteydet ovat sivullisilta suojattuja ja julkisessa verkossa tiedot on suojattu salauksella.
 • Tietojen käsittelytehtäviä hoitavien palveluyritysten kanssa on tehty sopimukset ja VKV:n tietoja sisältävät laitteet ovat palveluyritysten ylläpidossa ja suojauksessa.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden voi toteuttaa ottamalla yhteyttä VKV:n tietosuojavastaavaan.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai täydentämistä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai täydentämistä. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) ja se on perusteltava sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi korjata tai täydentää. Vaatimus osoitetaan VKV:n tietosuojavastaavalle.

13 Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ja oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen lainsäädännössä asetettujen edellytysten täyttyessä. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) VKV:n tietosuojavastaavalle.

14 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada sähköisessä muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut VKV:lle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu VKV:n ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja että VKV käsittelee kyseisiä henkilötietoja sähköisesti. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) VKV:n tietosuojavastaavalle.

15 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa tiettyjen henkilötietojensa käsittelyä edellyttäen, että VKV käsittelee henkilötietoja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä ei siten ole tätä oikeutta siltä osin kuin VKV käsittelee henkilötietoja muulla perusteella, kuten lakisääteisten velvoitteidensa toteuttamiseksi. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) VKV:n tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseensa liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

16 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että VKV rikkoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.