TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laatimispäivä 08.11.2019, päivitetty viimeksi 10.5.2023

1 Rekisterinpitäjä

Valion Eläkekassa (y-tunnus 0200012-7)

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 010 381 171, sähköposti: valionelakekassa@valio.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Valion Eläkekassan tietosuojavastaava

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 09 7527 7275, sähköposti: tietosuoja.valionelakekassa@valio.fi

3 Rekisterin nimi

Valion Eläkekassan sähköisen uutiskirjepalvelun osoiterekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisterissä käsitellään Valion Eläkekassalle ilmoitettuihin uutiskirjetilauksiin liittyvien henkilöiden tietoja. Tietoja käsitellään, jotta sähköisiä uutiskirjeitä voidaan lähettää. Uutiskirje lähetetään sähköpostiosoitteeseen. Tietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajan suostumukseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmä: uutiskirjeiden tilaajat

Henkilötiedot: Henkilön nimi, organisaatio, sähköpostisoite, sekä tieto siitä mitä Valion Eläkekassan osakasta henkilö edustaa ja missä roolissa hän toimii.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Valion Eläkekassa saa uutiskirjetilauksia TyEL-vakuutuslomakkeiden kautta ja sähköpostitse.

7 Tietojen Vastaanottajat ja Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Valion Eläkekassa syöttää tiedot Efficy Groupin Apsis-uutiskirjesovellukseen, josta Valion Eläkekassa lähettää uutiskirjeet. Tietoja ei tallenneta tai luovuteta millään muulla tavalla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Valion Eläkekassa ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään järjestelmässä uutiskirjeen tilauksen voimassaoloajan. Jokainen tilaaja voi itse perua tilauksen milloin tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta, jolloin tilaajaa koskevat tiedot hävitetään.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Valion Eläkekassa varmistaa rekisterin tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden voi toteuttaa ottamalla yhteyttä Valion Eläkekassan tietosuojavastaavaan.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai täydentämistä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai täydentämistä. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse). Rekisteröidyn on kerrottava millä tavoin tieto pitäisi korjata tai täydentää.

13 Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua. Uutiskirjeen tilaaja voi itse perua tilauksen milloin tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta, jolloin tilaajaa koskevat tiedot hävitetään.

14 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada sähköisessä muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Valion Eläkekassalle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) Valion Eläkekassan tietosuojavastaavalle.

15 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely. Uutiskirjeen tilaaja voi itse perua tilauksen milloin tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta, jolloin tilaajaa koskevat tiedot hävitetään. Henkilötietojen käsittelyn kiellosta voi myös ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen valionelakekassa@valio.fi tai Valion Eläkekassan tietosuojavastaavalle.

16 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että Valion Eläkekassa rikkoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.