TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Tietosuojalaki 1050/2018

Laatimispäivä 05.04.2018, päivitetty viimeksi 10.5.2023

1 Rekisterinpitäjä

Valion Eläkekassa (y-tunnus 0200012-7)

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 010 381 171, sähköposti: [email protected]

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Valion Eläkekassan tietosuojavastaava

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 09 7527 7275, sähköposti: [email protected]

3 Rekisterin nimi

Tallentavan kameravalvonnan rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Tallentavan kameravalvonnan sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • Tiloissa oleskelevien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen,
  • omaisuuden suojaaminen,
  • turvallisuutta, omaisuutta ja toimintaprosesseja vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen,
  • rikosten ja vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen, ja
  • tapahtuneiden rikosten ja vastuukysymysten selvittämisen edistäminen.

Käsittelyn perusteena on VEK:n oikeutettujen etujen toteuttaminen. Oikeutetut edut perustuvat rekisterinpitäjien ja rekisteröidyn asianmukaiseen suhteeseen, joka perustuu joko työ-, asiakas- tai muuhun palvelussuhteeseen tai siihen, että kameravalvonta on sijoitettu yhtiöiden omistamille ja hallinnoimille kiinteistöille. Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä yllä kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

VEK:n teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueilla tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama digitaalinen kuva-aineisto.

Kamerat on sijoitettu VEK:n omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin, kulkureiteille ja piha-alueille sekä erityisen valvontatarpeen takia tiettyihin toiminnallisten syiden takia erityisen haavoittuviin kohteisiin.
(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004, 16 §)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

VEK:n teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto

7 Tietojen Vastaanottajat ja Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ainoastaan erikseen pyydettäessä poliisiviranomaiselle rikosten tutkinnan edistämiseksi ja tapahtuneiden rikosten selvittämiseksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle

9 Henkilötietojen säilytysaika

Digitaalista taltiota valvonnasta säilytetään keskimäärin 30 vuorokautta. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan. Rekisterinpitäjä poistaa tallennetut henkilötiedot, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä varmistaa rekisterin tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Tallenteiden käsittelyyn oikeutetut henkilöt ja alihankkijat on määritelty ja rajattu jokaisen toimintayksikön osalta. Turvallisuuspäällikkö voi tapauskohtaisesti määritellä uudelleen rekisterinpitäjän palveluksessa olevat työntekijät ja alihankkijat, joilla on oikeus tallenteiden käsittelyyn tietyssä yksikössä.

Tallentimet on sijoitettu lukittuihin tiloihin. Tallenteiden käsittelyyn käytettävät laitteet ja järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanalla.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden voi toteuttaa ottamalla yhteyttä VEK:n tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyn on tarkastuspyynnön tehdessään ilmoitettava päivämäärä ja kellonaika, jolloin hän on mahdollisesti tallentunut videokuvaan.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai täydentämistä

Rekisteri sisältää vain kameran nauhoittamaa tietoa, eikä tieto yleensä voi olla virheellistä. Rekisteröity voi kuitenkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti esittää kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) virheen korjaamista tai epätarkan tiedon täydentämistä koskevan pyynnön VEK:n tietosuojavastaavalle.

13 Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada häntä koskevat henki- lötiedot poistettua ja oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen lainsäädännössä asetettujen edellytysten täyttyessä. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) VEK:n tietosuojavastaavalle.

14 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa tiettyjen henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity ymmärtää, että rekisteröidyn vastustamisoikeuden toteuttaminen ei voi johtaa siihen, että VEK ei toteuttaisi lainkaan videovalvontaa vaan vastustamisoikeuden toteuttaminen voi ainoastaan kohdistua jo olemassa oleviin videotallenteisiin. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa VEK:n tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseensa liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

16 Muuta

Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta.