TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laatimispäivä 24.08.2020, päivitetty viimeksi 10.5.2023

1 Rekisterinpitäjä

Valion Eläkekassa (0200012-7), jäljempänä myös “VEK”

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 010 381 171, sähköposti: valionelakekassa@valio.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Valion Eläkekassan tietosuojavastaava

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 09 7527 7275, sähköposti: tietosuoja.valionelakekassa@valio.fi

3 Rekisterin nimi

iLOQ-lukitusjärjestelmän rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Lukitusjärjestelmään kertyneitä henkilötietoja käsitellään avainhallintaa varten sekä kiinteistön yhteisten tilojen ja porraskäytäväovien lukkojen osalta mahdollisiin väärinkäytöksiin liittyvien tapausten selvittämistä varten. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteina ovat osapuolten välinen vuokrasopimus, sekä Valion Eläkekassaa koskevan lakisääteisen velvollisuuden toteuttaminen. Tällainen on muun muassa tietojen luovuttaminen poliisille epäillyn rikoksen selvittämiseksi ja VEK:n oikeutetun edun toteuttaminen (omaisuuden suojaaminen lukitusjärjestelmällä).

 5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

  • avaintiedot
  • pääsyoikeustiedot
  • tapahtumaloki lukitusjärjestelmään kirjautumisesta
  • ohjelmointitoimenpiteet

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Valion Eläkekassan iLOQ-lukitusjärjestelmän piiriin kuuluvissa tiloissa järjestelmän tallentama aineisto.

7 Tietojen Vastaanottajat ja Tietojen säännönmukaiset luovutukset

VEK ei luovuta tietoja säännönmukaisesti.

VEK luovuttaa henkilötietoja ainoastaan erikseen pyydettäessä poliisiviranomaiselle rikosten tutkinnan edistämiseksi ja tapahtuneiden rikosten selvittämiseksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

VEK ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysajan määräytymiseen vaikuttavat erityisesti henkilötietojen käyttötarkoitus ja lain säännökset, joiden perusteella VEK:lla voi olla velvollisuus säilyttää henkilötietoja tietyn ajan.

iLOQ-lukkopesä kerää muistiin 200 viimeisintä avauskertaa avausjärjestyksessä. Kellopiirillä varustettu iLOQ-lukkopesä kerää avauskerroista lokiin kunkin avauskerran tarkan päivämäärän ja kellonajan.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

VEK varmistaa rekisterin tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein alla kuvatun mukaisesti. Tietotallenteiden käsittelyyn oikeutetut henkilöt ja alihankkijat on määritelty ja rajattu jokaisen toimintayksikön osalta. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden voi toteuttaa ottamalla yhteyttä VEK:n tietosuojavastaavaan.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai täydentämistä

Rekisteri sisältää vain avaimen tallentamaa tietoa, eikä tieto yleensä voi olla virheellistä. Rekisteröity voi kuitenkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti esittää kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) virheen korjaamista tai epätarkan tiedon täydentämistä koskevan pyynnön VEK:n tietosuojavastaavalle.

13 Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ja oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen lainsäädännössä asetettujen edellytysten täyttyessä. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) VEK:n tietosuojavastaavalle.

14 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa tiettyjen henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity ymmärtää, että rekisteröidyn vastustamisoikeuden toteuttaminen ei voi johtaa siihen, että VEK ei toteuttaisi lainkaan lukitusjärjestelmän valvontaa, vaan vastustamisoikeuden toteuttaminen voi ainoastaan kohdistua jo olemassa oleviin lukitustietotallenteisiin. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa VEK:n tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseen liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että VEK rikkoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.