TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laatimispäivä 01.05.2021, päivitetty viimeksi 10.5.2023

1 Rekisterinpitäjä

Valion Eläkekassa (0200012-7), jäljempänä myös “VEK” ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0116717-9), jäljempänä myös “VKV”

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 010 381 171, sähköposti: [email protected]

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Valion Eläkekassan tietosuojavastaava

Osoite: PL 11, 00039 VALIO

Puhelin: 09 7527 7275, sähköposti: [email protected]

3 Rekisterin nimi

Asiakkuudenhallintarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutuksenottajien yhteystietojen hallinnoiminen. Vakuutuksenottajia ovat yritykset, jotka vakuuttavat henkilöstönsä Valion Eläkekassassa työntekijän eläkelain mukaan tai Valion Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Vakuutuksenottajan yhteyshenkilön tai -henkilöiden yhteystiedot on oltava VEK:n ja VKV:n tiedossa, jotta olisi mahdollista kommunikoida yrityksen kanssa.

 5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

  • Vakuutuksenottajayrityksen edustajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä asema yrityksessä,
  • Vakuutuksenottajayrityksen mahdollisesti käyttämän tilitoimiston edustajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan tai on saatu yrityksiltä, jotka ovat ottaneet tai harkitsevat vakuutuksen ottamista VEK:sta tai VKV:stä.

7 Tietojen Vastaanottajat ja Tietojen säännönmukaiset luovutukset

VEK ja VKV eivät luovuta tietoja säännönmukaisesti.

VEK ja VKV luovuttavat henkilötietoja ainoastaan erikseen pyydettäessä poliisiviranomaiselle rikosten tutkinnan edistämiseksi ja tapahtuneiden rikosten selvittämiseksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

VEK ja VKV eivät luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysajan määräytymiseen vaikuttavat erityisesti henkilötietojen käyttötarkoitus ja lain säännökset, joiden perusteella VEK:lla ja VKV:llä voi olla velvollisuus säilyttää henkilötietoja tietyn ajan.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

VEK ja VKV varmistavat rekisterin tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein alla kuvatun mukaisesti. Tietotallenteiden käsittelyyn oikeutetut henkilöt ja alihankkijat on määritelty ja rajattu. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden voi toteuttaa ottamalla yhteyttä VEK/VKV:n tietosuojavastaavaan.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai täydentämistä

Rekisteröity voi tietosuojalainsäädännön mukaisesti esittää kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) virheen korjaamista tai epätarkan tiedon täydentämistä koskevan pyynnön VEK/VKV:n tietosuojavastaavalle.

13 Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ja oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen lainsäädännössä asetettujen edellytysten täyttyessä. Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa kirjallisesti (joko sähköpostitse tai kirjeitse) VEK/VKV:n tietosuojavastaavalle.

14 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa tiettyjen henkilötietojensa käsittelyä.  Rekisteröidyn on esitettävä vaatimuksensa VEK/VKV:n:n tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseen liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että VEK rikkoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.