VALION ELÄKEKASSA

A-osasto myöntää säännöissään määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osaston jäseniä ovat ne työntekijät, joille Valio Oy ja muut osakkaat ovat järjestäneet lisäedun.

Eläkekassan B-osasto huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta. Sen jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat henkilöt.

Valion Eläkekassa hallinnoi noin miljardin euron arvoista sijoitussalkkua. Eläkkeensaajia kassalla on noin 5 900. Vuonna 2020 eläkkeitä maksettiin A- ja B-osastoista yhteensä 103 miljoonaa euroa.

Hallinto

Päätösvaltaa Eläkekassassa käyttävät osakkaat ja jäsenet. Ylin päätösvalta Eläkekassassa on kassankokouksella. Eläkekassaa johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Kassankokous

Eläkekassan ylin päättävä elin on kassankokous, joka muun muassa vahvistaa tilinpäätökset ja valitsee tilintarkastajat sekä päättää kassan säännöistä.  Kassankokous valitsee Eläkekassan hallintoneuvoston. Kassankokouksessa äänioikeutettuja ovat osakkaat ja jäsenet.

Eläkekassan hallintoneuvosto

Eläkekassan hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Eläkekassan jäsenet (TyEL-vakuutetut) valitsevat puolet hallintoneuvoston jäsenistä sekä tilintarkastajista. Toisen puolen valitsevat työnantajat eli Eläkekassan osakkaat. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet, valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon hoitoa, antaa lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta ja antaa ohjeita hallitukselle laajakantoisissa sekä periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Osakkaiden valitsemat Jäsenten valitsemat
Hannu Hokkanen, pj., Kangasniemi Pasi Mäkinen, vpj., Hämeenlinna
Mats Broända, Kruunupyy Arto Jokinen, Äänekoski
Teresa Laimio, Tuusula Antti Parviainen, Tampere
Tuula Ojanen, Ruovesi Ismo Puurunen, Kuopio
Jukka Rahja, Kalajoki Maarit Takala, Ilmajoki (eronnut 31.12.2021)
Päivi Ylä-Outinen, Lappeenranta Joni Tuominen, Haapavesi

Eläkekassan hallitus

Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, määrittelee kassan toimintastrategiat ja päättää muun muassa vakuutusmaksuista, eläkkeiden ja muiden etuuksien myöntämisestä sekä vahvistaa vuosittain sijoitussuunnitelman ja valvoo sen noudattamista.

Hallituksen jäsenet

Sauli Lähteenmäki, pj., Rusko Annikka Hurme, vpj., Helsinki
Johanna Kaihua, Haapavesi Jari Laaninen, Espoo
Maarit Takala, Ilmajoki

Eläkekassan toimitusjohtaja

Pekka Perälä, Espoo

VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö hoitaa vakuutuksenottajiensa henkilöstön työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuuttamista. Vakuutusyhtiön kautta hoidetaan myös työntekijöiden ryhmähenkivakuuttaminen. Vuonna 2020 korvauksia sattuneista työtapaturmista ja ammattitaudeista maksettiin vahingoittuneille hieman yli miljoona euroa. Yhtiössä on vakuutettuna hieman yli 4 000 henkilöä.

Hallinto

Päätösvaltaa Vakuutusyhtiössä käyttävät osakkaat. Ylin päätösvalta Vakuutusyhtiössä on yhtiökokouksella. Vakuutusyhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous

Vakuutusyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka muun muassa vahvistaa tilinpäätökset ja valitsee tilintarkastajat sekä päättää yhtiön yhtiöjärjestyksestä.  Yhtiökokous valitsee Vakuutusyhtiön hallituksen. Yhtiökokouksessa äänioikeutettuja ovat vain osakkaat.

Vakuutusyhtiön hallitus

Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, määrittelee yhtiön toimintastrategiat ja päättää muun muassa vakuutusmaksuista ja muiden korvauksien myöntämisestä sekä vahvistaa vuosittain sijoitussuunnitelman ja valvoo sen noudattamista.

Hallituksen jäsenet

Sauli Lähteenmäki, pj., Rusko Annikka Hurme, vpj., Helsinki
Petteri Leskinen, Espoo

Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja

Pekka Perälä, Espoo

Tilintarkastajat

Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö
PricewaterhouseCoopers Oy,
tilintarkastusyhteisö, Helsinki,
Niina Vilske, KHT

Asiantuntijat

Lääkäri Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö
Otso Ervasti, työterveyshuollon erikoislääkäri,
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Matemaatikot Valion Eläkekassa
Lauri Ojala, SHV

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Janne Kaippio, SHV

Henkilötietojen käsittely ja tietosuojaselosteet

Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö käsittelevät ja tallentavat henkilötietoja, kun se on tarpeellista lakisääteisten tai lisäeläketurvan mukaisten eläkeasioiden tai lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Keräämme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja noudatamme tietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta. Tietojen säilyttämisessä noudatetaan laeissa säädettyjä asiakirjojen säilytysaikoja.

Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön henkilörekistereistä on tehty erilliset tietosuojaselosteet.

Henkilötietojen tarkistaminen ja tietojen luovuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennettujen tietojen oikeellisuus esittämällä tietopyyntö Eläkekassan tai Vakuutusyhtiön tietosuojavastaavalle. Jos tietojen pyytäjä katsoo, että häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on hänellä oikeus vaatia tällainen virheellinen tai puutteellinen tieto korjattavaksi tai täydennettäväksi.

Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö luovuttavat tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella tai mikäli luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Lue lisätietoja henkilötietojen käsittelystä täältä.