Osa-aikaeläke on poistunut 1.1.2017 alkaen ja tilalle on tullut osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1.2.2017 lähtien, jos

  • olet täyttänyt 61 vuotta
  • et saa mitään muuta omaa työeläkettä (perhe-eläke ei estä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saamista)

Voit työskennellä vapaasti osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ollessasi. Voit myös halutessasi lopettaa työnteon kokonaan.

Eläkkeen hakeminen

Eläkettä kannattaa hakea 1-2 kuukautta ennen sen alkamista. Eläkettä haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella.

Eläkkeen määrä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä. Voit ottaa maksuun joko 50 % tai 25 % sinulle kertyneiden eläkkeiden yhteismäärästä. Jos otat 25 %, voit myöhemmin hakea vielä toisen 25 %.

Eläkkeen 25 %:n tai 50 %:n määrää pienennetään pysyvästi varhennusvähennyksellä. Varhennusvähennys pienentää eläkettäsi 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohti, jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ikäluokkasi alinta eläkeikää.

Osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen tehtävä varhennusvähennys pienentää pysyvästi tulevaa vanhuuseläkettä.

Vastaavasti eläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti, jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle sen jälkeen kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän.

Esimerkki osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä

Esimerkiksi jos 1956 syntynyt jää osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle heti täytettyään 61 vuotta, eläkettä varhennetaan 30 kuukaudella, koska 1956 syntyneen alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta. Varhennusvähennys on 30 x 0,4 % eli 12 %.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Voit siirtyä osittaiselta varhennetulta vanhuuseläkkeeltä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle, jos

  • olet täyttänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän ja
  • lopetat pääasiallisen työsi.

Tällöin saat sen osan eläkkeestäsi, joka ei ollut vielä mukana varhennetussa eläkkeessä.

Jos olet työskennellyt osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana, saat myös siitä kertyneen eläkkeen.

Vanhuuseläkettä pitää aina hakea erikseen.